Reklama na internetu má obrovskou výhodu – je měřitelná. Existuje spousta přístupů a nástrojů, jak lze objektivně vyhodnotit efektivitu reklamní kampaně. Efektivita je chápána jako poměr výnosu ku celkovým vloženým nákladům na reklamní kampaň. V případě vstupních výdajů je situace jasná, náklady jsou vypočítávány dle použitého platebního modelu – za kliknutí (PPC), za zobrazení (PPV) nebo provedenou akci (PPA). U měření výstupního užitku existuje více metod měření. Mezi nejpoužívanější patří cena za návštěvníka, cena za zákazníka a ziskovost kampaně.

Metody určování efektivity reklamní kampaně

  • Cena za návštěvníka

Cena za návštěvníka je poměr mezi celkovými náklady reklamní kampaně k celkovému počtu návštěvníků, kteří na web vstoupili prostřednictvím kampaně. Čím je tento poměr nižší, tím byla reklamní kampaň / reklama na internetu úspěšnější.

  • Cena za zákazníka

Cena za zákazníka je definována množstvím finančních nákladů, které byly vynaloženy, aby se stal z návštěvníka zákazník. Jinými slovy byla realzována objednávka či jiná požadovaná akce (zaregistrování se, vyplnění dotazníku…). Je zde pravidlo, že cena za zákazníka by neměla převyšovat průměrný zisk z objednávky.  Opět platí, že čím cena za zákazníka nižší, tím je reklama na internetu úspěšnější.

  •  Ziskovost kampaně

Ziskovost kampaně se provádí pomocí analýzy návratnosti kamapně – ROI. Index ROI určuje, do jaké míry byla reklamní kampaň / reklama na interentu účinná. Definuje se jako čistý zisk dělený celkovými náklady na kampaň vynásobený 100%. ROI by měl nabývat hodnot vyšších jak 100%. Hodnota 100% znamená, že zisk reklamní kampaně pokryl náklady.